Statut kluba

Statut kluba – 08.02.2015.g.

Izmjene i dopune Statuta – 13.03.2021.g.

PROČIŠĆENI TEKST

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14) i članka 14. Zakona o športu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13 ) Skupština Športskog kuglačkog kluba „Ciglenica“ Ciglenica  na sjednici održanoj dana 08. veljače 2015.godine, donijela je

 S T A T U T

ŠPORTSKOG KUGLAČKOG KLUBA „CIGLENICA“ CIGLENICA

 

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu  sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv kluba je: Športski kuglački klub „Ciglenica“ Ciglenica

Skraćeni naziv kluba je: ŠKK „Ciglenica“

U daljnjem tekstu: klub.

Sjedište kluba je u mjestu Ciglenica koje spada pod Grad Popovaču u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjednik.

Skupština kluba može donijeti odluku o promijeni naziva kluba u skladu s novonastalim uvijetima.

Klub zastupa predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje kluba.

Članak 3.

Klub je registriran pri Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Klub ima svojstvo temeljne i neprofitne pravne osobe, stećeno upisom u Registar udruga RH i Registar sportskih djelatnosti pri nadležnom Uredu državne uprave.

Klub je u svom radu samostalan i za svoje obaveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 4.

Klub ima pečat.

Pečat kluba je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: Športski kuglački klub „Ciglenica“ Ciglenica, dok je u sredini pečata kuglački znak: dva ukrštena čunja i kugla.

II CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE 

Članak 5.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kuglanja i boćanja.

Klub sukladno ciljevima kluba djeluje na području sporta.

Klub svoju temeljnu djelatnost obavlja na području mjesta Ciglenica, Grada Popovače i Grada Kutine.

U natjecanjima i drugim sportskim aktivnostima djeluje ovisno o vrsti natjecanja na području cijele Republike Hrvatske i u inozemstvu.

Članak 6.

Osnovni ciljevi u radu kluba su:

 • plansko i organizirano razvijanje i promicanje kuglanja i boćanja kao sportske djelatnosti i kao sportske rekreacije na području djelovanja
 • organizacija i sudjelovanje na prijateljskim i službenim natjecanjima
 • suradnja s drugim klubovima, savezima i udrugama
 • sportski, etički, humani i zdravstveni odgoj članova
 • stalna briga o objektima i opremi
 • skrb o školovanju i usavršavanju stručnih djelatnika kluba
 • zabraniti i spriječavati upotrebu stimulativnih sredstava koja su na popisu zabranjenih u sportu (doping)
 • sve djelatnosti obavljati po principima amaterskog sporta

Članak 7.

Djelatnosti kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • okupljanje građana, prvenstveno mladeži, sa svrhom bavljenja kuglanjem i boćanjem
 • sudjelovanje u svim postojećim sustavima natjecanja i sportskih priredbi
 • organizacija rada u obuci i treningu natjecateljske momčadi, kadeta i juniora
 • organizacija rada za sportsku rekreaciju članova
 • osiguranje financijskih sredstava za redovne djelatnosti
 • obnavljanje i održavanje sportskih objekata, opreme i druge imovine kluba
 • poštivanje kućnog reda u sportskim objektima
 • vođenje administrativnih i financijskih poslova u skladu s postojećim zakonima i propisima
 • upučivanje i organiziranje stručnih usavršavanja za članove kluba
 • omogučiti članovima besplatno korištenje objekata i opreme u zadanim terminima
 • izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • druge djelatnosti za ostvarivanje ciljeva kluba u skladu s Statutom i drugim postojećim pravnim normama.

Članak 8.

Rad kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • upoznavanjem javnosti s rezultatima i radom kluba
 • sudjelovanjem javnosti u radu i upravljanju kluba
 • putem web stranice : http://skkciglenica.hr

Svi članovi kluba imaju pravo sudjelovati u radu, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela kluba su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.
III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba.

Pravna osoba svoje članstvo u klubu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

Članom kluba mogu postati i osobe mlađe od 18 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članstvo u klubu je dobrovoljno te može biti redovno, počasno i podupirajuće.

Redovni članovi su članovi kluba koji sudjeluju u službenim natjecanjima te imaju važeću iskaznicu Hrvatskog kuglačkog saveza kao igrači kluba.

Počasni članovi su iznimno zaslužni članovi kluba ili oni koji postignu iznimne rezultate na području djelovanja kluba. Izuzeti su od prava i obveza opisanih u članku 11. ovog Statuta.

Počasne članove imenuje Predsjednik kluba.

Podupirajući članovi su svi ostali članovi kluba.

Članak 10.

Članom Kluba se postaje upisom u popis članova  koji vodi tajnik Kluba.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:

– o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja klubu, datumu prestanka članstva u klubu, te druge podatke.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Skupština kluba.

Članak 11.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine,
 • sudjelovanje u radu i upravljanju klubom ovisno o željama, sposobnostima i mogućnostima
 • birati i biti biran u tijela upravljanja klubom
 • biti istinito i na vrijeme obaviješten o radu kluba, rezultatima i aktivnostima
 • biti za svoj rad nagrađen po odredbama Statuta kluba
 • poštivanje odluka tijela upravljanja klubom
 • svojim radom doprinijeti ostvarivanju ciljeva kluba
 • voditi brigu o imovini kluba i njegovom pozitivnom ugledu.

Članak 12.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • neplaćanjem članarine
 • dragovoljnim istupom
 • isključenjem

Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.

IV TIJELA KLUBA

Članak 13.

Tijela kluba su:

 • Skupština,
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Likvidator

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi kluba ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom kluba. Predstavnika pravne osobe članice kluba imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 15.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 16.

Skupštini predsjedava Predsjednik kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi kluba.

 Članak 17.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

 Članak 18.

Skupština udruge:

 • usvaja statut kluba i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i razrješava druga tijela kluba,
 • bira i razrješava likvidatora kluba,
 • bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz kluba,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja,
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine kluba,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad kluba,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti,
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o prestanku rada kluba i raspodjeli preostale imovine,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba.

PREDSJEDNIK

 Članak 19.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statuom obavlja predsjednik. Bira ga Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik:

– zastupa klub,

– saziva sjednice skupštine,

– odgovara za zakonitost rada kluba,

– utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

– upravlja imovinom kluba,

– brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine kluba,

– vodi poslove kluba sukladno odlukama skupštine,

– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun kluba,

– dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

– imenuje počasne članove kluba

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 Članak 20.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini kluba.

Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

TAJNIK

Članak 21. 

Tajnika kluba bira i imenuje Skupština na prijedlog predsjednika kluba na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu, javnim glasovanjem.

Mandat tajniku se može obnoviti ali i uskratiti prije isteka mandata opozivom.

Tajnika može opozvati Skupština na prijedlog predsjednika kluba ili ne prihvačanjem
njegovih izvještaja o financijskom poslovanju kluba na Skupštini.

Tajnik:

– vodi registar (popis) članova kluba,
– predlaganje i sastavljanje planova rada i financijskih planova poslovanja kluba Skupštini,
– izvršavanje odluka tijela upravljanja klubom,
– obavljanje administrativnih, materijalno-financijskih i knjigovodstvenih poslova,
– upravlja imovinom kluba i o tome izvješćuje skupštinu,
– izrađuje prijedloge Statuta te njiegovih izmjena, dopuna i promijena,
– sve ostale poslove koje mu povjeri Skupština ili predsjedink kluba u skladu sa Statutom kluba te posojećim propisima i zakonima.

LIKVIDATOR

Članak 22.

Likvidatora kluba bira i razrješava  Skupština.

Mandat likvidatora traje do opoziva.

Likvidator može biti pravna osoba koja nije član kluba.

Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava kluba.

Likvidator kluba zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja kluba iz registra udruga

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu kluba
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Članak 23.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja kluba Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 24.

Klub se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Klub se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Klub može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci). Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine kluba.

 

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE 

Članak 25.

Imovinu kluba čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • pokretne stvari i nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

VI FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA 

Članak 26.

Klub je dužan voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

VII ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU 

Članak 27. 

Za svoje obveze klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi kluba i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze kluba.

Nad klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Klub i osobe ovlaštene za zastupanje kluba za štetu učinjenu u klubu ili klub prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu. 

VIII  NADZOR

Članak 28.

Članovi kluba sami nadziru rad kluba.

Ako član kluba smatra da je klub povrijedio statut ili drugi opći akt kluba, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo kluba, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu kluba.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA                  

Članak 29.

Spor /sukob interesa u klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kluba o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad kluba u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, nezadovoljni član najprije se obraća klubu da riješi spor/sukob interesa. Ukoliko tijela upravljanja kluba nisu u mogučnosti riješiti spor/sukob interesa za riješavanje istog nadležan je Općinski sud u Kutini.

X PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA 

Članak 30.

Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka postojanja kluba preostala imovina će pripasti Gradu Popovači.

Klub nema pravo klupsku imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 31.

Statut Kluba kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut kluba donesen 24.04.2009. godine.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga RH kod nadležnog tijela državne uprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjednik Kluba.

 

U Ciglenici, 08.veljače 2015. godine

                                                                                   Zdenko Dal Ponte

                                                                                   Predsjednik Kluba