Statut kluba

Statut kluba – 14.01.2024.g.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17., 98/19. i 151/22.) i članka 30. Zakona o sportu (Narodne novine 141/22.), na sjednici Skupštine Športskog kuglačkog kluba “Ciglenica” Ciglenica, održanoj dana 14. siječnja 2024. godine, donesen je

 S T A T U T

ŠPORTSKOG KUGLAČKOG KLUBA „CIGLENICA“ CIGLENICA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, skraćenom nazivu, sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu  sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za Športski kuglački klub „Ciglenica“ Ciglenica.

Članak 2.

Naziv kluba je: ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB „CIGLENICA“ CIGLENICA

Skraćeni naziv kluba je: ŠKK „CIGLENICA“ (u daljnjem tekstu: klub)

Sjedište kluba je u mjestu Ciglenica. Odluku o promjeni adresi sjedišta donosi Predsjednik.

Klub djeluje na području Grada Kutine i Grada Popovače.

Članak 3.

Klub zastupaju predsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje kluba.

Članak 4.

Klub je sportska udruga registrirana pri nadležnom upravnom tijelu Sisačko-moslavačke županije. Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe.

Klub se upisuje u Registar neprofitnih organizacija i Evidenciju pravnih osoba u sportu.
Klub je u svom radu samostalan i za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

Članak 5.

Klub ima pečat.

Pečat kluba je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: Športski kuglački klub „Ciglenica“ Ciglenica, dok je u sredini pečata kuglački znak: dva ukrštena čunja i kugla.

II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 6.

Područje djelovanja kluba je sport.

Ciljevi kluba su promicanje, razvitak, unapređenje kuglanja i boćanja, plansko i organizirano razvijanje i promicanje kuglanja i boćanja kao sportske djelatnosti i kao sportske rekreacije na području djelovanja, organizacija i sudjelovanje na prijateljskim i službenim natjecanjima, suradnja s drugim klubovima, savezima i udrugama, sportski, etički, humani i zdravstveni odgoj članova, stalna briga o objektima i opremi, skrb o školovanju i usavršavanju stručnih djelatnika kluba, zabraniti i sprječavati upotrebu stimulativnih sredstava koja su na popisu zabranjenih u sportu (doping), obavljanje svih djelatnosti po principima amaterskog sporta.

Članak 7.

Djelatnosti kluba kojima se ostvaruju ciljevi su planiranje rada i razvitka kuglačkog sporta, organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja, poduka i trening djece i mladeži sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i međunarodnim sportskim natjecanjima, pripremanje članova za sudjelovanje u reprezentativnim selekcijama, skrb o sportskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik, skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti sportaša i drugih članova kluba, skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti djece i mladeži članova kluba, suradnja s drugim klubovima i sportskim organizacijama, njihovim udrugama i njihovim tijelima u zemlji i inozemstvu, poticanje i promicanje sporta u skladu s aktima strateškog planiranja razvoja sporta na nacionalnoj razini, odnosno nacionalnom strategijom razvoja sporta i nacionalnim planom razvoja sporta te strateškim dokumentima donesenim na područnoj (regionalnoj) razini, a osobito sporta djece, mladeži i studenata, osoba s invaliditetom, te zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja i zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti te poticanju aktivnosti djece i mladeži, sudjelovanje u predlaganju i provedbi programa razvoja sporta od interesa svoje područne (regionalne) samouprave koji se sufinanciraju od strane tijela državne uprave nadležnog za sport (sufinanciranje troškova stručnog rada i poboljšanje materijalnih uvjeta za provedbu programa za djecu i mlade do 18 godina), suradnja u ostvarivanju programa gradskog/županijskog sportskog saveza kuglačkog sporta, programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog kuglačkog saveza i dr., sudjelovanje u ostvarivanju uvjeta za provođenje zdravstvene skrbi sportaša te sudjelovanje u edukaciji sportaša o antidopingu, provođenje edukacije, informiranje i savjetovanje sportaša, sportskih djelatnika, građana i ostalih sudionika u sportu o pitanjima bitnim za bavljenje sportskim aktivnostima i djelatnostima, poduzimanje aktivnosti za sprječavanje negativnih pojava u sportu, posebno za sprječavanje nasilja u sportu i kršenja prava djece, promicanje stručnog rada u sportu, te sudjelovanje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika, unos i ažuriranje podataka za koje je nadležan klub u Nacionalni informacijski sustav u sportu, izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti, obavlja i druge poslove, djelatnosti i zadaće određene zakonom i ovim Statutom.

III. JAVNOST DJELOVANJA KLUBA

Članak 8.

Rad kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu kluba i značajnim događajima, pisanim

izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

 • upoznavanjem javnosti s rezultatima i radom kluba,
 • putem web stranice kluba,
 • na druge odgovarajuće načine.

Svi članovi kluba imaju pravo sudjelovati u radu, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela kluba su javne, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

IV. ČLANSTVO U KLUBU

Članak 9.

Članom kluba može postati svaka fizička i pravna osoba. Pravna osoba svoje članstvo u klubu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

Članom kluba mogu postati i osobe mlađe od 18 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u klub daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članstvo u klubu je dobrovoljno te može biti redovno, počasno i podupirajuće.

Redovni članovi su članovi kluba koji sudjeluju u službenim natjecanjima te imaju važeću  iskaznicu Hrvatskog kuglačkog saveza kao igrači kluba.

Počasni članovi su iznimno zaslužni članovi kluba ili oni koji postignu iznimne rezultate na području djelovanja kluba. Izuzeti su od prava i obveza opisanih u članku 11. ovog Statuta.
Počasne članove imenuje predsjednik.

Podupirajući članovi su svi ostali članovi kluba, bez prava glasa.

Članak 10.

Članom kluba se postaje upisom u Popis članova koji vodi tajnik.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži sljedeće podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja klubu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u klubu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 11.

Prava i obveze redovnih članova su:

 • plaćanje članarine,
 • sudjelovanje u radu i upravljanju klubom ovisno o željama, sposobnostima i mogućnostima,
 • birati i biti biran u tijela upravljanja klubom,
 • biti istinito i na vrijeme obaviješten o radu kluba, rezultatima i aktivnostima,
 • biti za svoj rad nagrađen po odredbama Statuta,
 • poštivanje odluka tijela upravljanja klubom,
 • svojim radom doprinijeti ostvarivanju ciljeva kluba,
 • voditi brigu o imovini kluba i njegovom pozitivnom ugledu.

Članak 12.

Članstvo u klubu prestaje:

 • neplaćanjem članarine,
 • prestankom postojanja kluba,
 • dragovoljnim istupom,
 • isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti,
 • smrću člana.

Stegovna odgovornost članova

Članak 13.

Članovi kluba preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata kluba.

Članovi kluba stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja kluba,
 • nepoštivanje odredaba Statuta,
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja kluba,
 • neizvršavanje preuzetih obveza,
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta klubu,
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom kluba,
 • narušavanje ugleda kluba.

Članak 14.

Stegovna odgovornost članova kluba utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član kluba. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče predsjednik.

Članak 15.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

 • opomena,
 • isključenje iz kluba.

Članak 16.

Član kluba kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz kluba ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

V. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

 Članak 17.

Klub se može udružiti u sportski savez pripadajućeg sporta i u druge sportske domaće i međunarodne asocijacije, saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština. Klub može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci). Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se Statutom. Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine.

VI. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA

 Članak 18.

Tijela kluba su:

 • Skupština,
 • Predsjednik,
 • Dopredsjednik,
 • Tajnik.

Osobe ovlaštene za zastupanje ne mogu biti osobe za koje postoje zapreke iz članka 112. Zakona o sportu.

Osobe ovlaštene za zastupanje kluba ne mogu biti osobe za koje postoji zapreka iz članka 19. stavak 2. i 3. Zakona o udrugama.

Skupština

 Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi kluba.

 Članak 20.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine. Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi.

Članak 21. 

Sjednice skupštine saziva i vodi predsjednik na vlastitu inicijativu. U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi tajnik.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 22.

U slučaju isteka mandata tijelima sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje kluba upisana u Registar udruga ili 1/3 redovnih članova kluba, koji su upisani u Popis članova prije isteka mandata tijelima kluba.

Članak 23.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih redovnih članova kluba, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina. Odluka o prestanku djelovanja kluba donosi se dvotrećinskom većinom svih redovnih članova kluba.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika i koji se trajno čuva u arhivi kluba.

Članak 24.

Skupština udruge:

 • usvaja statut kluba i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 • bira i razrješava tijela kluba,
 • bira i razrješava likvidatora,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz kluba,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine kluba,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad kluba,
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela kluba.

Predsjednik

Članak 25.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik kojeg bira i razrješava Skupština na mandat od četiri godine. Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 26.

Predsjedniku može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci,
 • opozivom.

Članak 27. 

Do opoziva predsjednika može doći zbog razloga navedenih u članku 13. ovog Statuta. Postupak za opoziv predsjednika može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 redovnih članova kluba. O zahtjevu za opoziv predsjednika raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

 

Članak 28.

U slučaju prestanka mandata predsjednika prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog predsjednika za preostali dio mandata prethodnika na izvanrednoj sjednici Skupštine. U slučaju opoziva predsjednika, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi predsjednik na preostali dio mandata prethodnika.

Članak 29.

Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

 • zastupa klub,
 • saziva sjednice skupštine,
 • odgovara za zakonitost rada kluba,
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje,
 • upravlja imovinom kluba,
 • donosi odluku o osobi koja će obavljati stručne poslove u klubu, a koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o sportu i općim aktom nacionalnog sportskog saveza,
 • brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine,
 • vodi poslove kluba sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun kluba,
 • dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom upravnom tijelu koje koji vodi registar udruga,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima kluba.

Dopredsjednik

Članak 30.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u dijelu poslova zamjenjuje dopredsjednik kojeg bira i razrješava Skupština na mandat od četiri godine. Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata predsjednika na odgovarajući se način primjenjuju na dopredsjednika.

Tajnik

Članak 31.

Tajnika bira i razrješava Skupština na mandat od četiri godine. Tajnik obavlja stručno-administrativne poslove u klubu i vodi Popis članova. Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata predsjednika na odgovarajući se način primjenjuju na tajnika.

Članak 32.

Tajnik ima sljedeća prava i obveze:

 • zastupa klub,
 • vodi Popis članova kluba,
 • izvršavanje odluka tijela upravljanja klubom,
 • obavljanje administrativnih, materijalno-financijskih i knjigovodstvenih poslova,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili predsjednik u skladu sa Statutom te postojećim propisima i zakonima.

Nadzor nad radom kluba

Članak 33.

Članovi kluba sami nadziru rad kluba. Ako član kluba smatra da je klub povrijedio Statut ili drugi opći akt kluba, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo kluba, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu kluba radi zaštite svojih prava propisanih Statutom.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM KLUBA

Članak 34.

Imovinu kluba čine novčana sredstva koja je klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava.

Članak 35.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom. O raspolaganju imovinom odlučuje predsjednik.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA KLUBA

Članak 36.

Klub prestaje postojati:

 • odlukom Skupštine o prestanku kluba,
 • odlukom Skupštine o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Odluke Skupštine iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih redovnih članova.

Likvidator

Članak 37.

Likvidatora bira i razrješava Skupština do opoziva. Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja kluba iz registra udruga. Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava kluba.

Osoba koja se bira za likvidatora treba imati potrebnu stručnost i iskustvo, s obzirom na nadležnosti likvidatora te ne smije imati zapreke iz članka 112. Zakona o sportu i/ili članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina kluba nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

Članak 38.

U slučaju prestanka postojanja kluba, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine.
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište kluba.

IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE KLUBA

Članak 39.

Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Sva dokumentacija o materijalno-financijskom poslovanju čuva se sa posebnom pažnjom u arhivi kluba.

X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 40.

Za svoje obveze klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi kluba i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze kluba.

Nad klubom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Klub i osobe ovlaštene za zastupanje kluba za štetu učinjenu u klubu ili klub prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

XI. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 41.

Ako postoji spor između članova kluba koji otežava ili onemogućava rad kluba te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi kluba dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem.

Ako postupak mirenja ne uspije, članovi kluba spor rješavaju pred mjesno nadležnim općinskim sudom.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata kluba daje predsjednik.

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Ciglenici, 14. siječnja 2024. godine

Predsjednik:

 Ivan Pasanec